TEL: 29 954 303 - E-MAIL: trivium@triviumnet.hu

Trivium Egyesület Szemináriuma – Felvételi novellapályázat

A Trivium Egyesület Szemináriuma (TESZ) a Trivium Egyesület online képzési programja, kezdő írók támogatására, írásoktatására, írásfejlesztésére alakult. Első kurzusa 2019 elején indul „Hogyan írjunk regényt?” címmel.
.

A SZEMINÁRIUMBA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
.

1. Részvétel a felvételi novellapályázaton
2. Betöltött 18. életév
3. A magyar nyelv ismerete
4. A szövegszerkesztő legalább alapfokú ismerete
5. Magyarországi lakóhely

.

FELVÉTELI NOVELLAPÁLYÁZAT
.

A Trivium Egyesület pályázatot hirdet a regényírás iránt érdeklődő kezdő írók számára a Trivium Egyesület Szemináriumába való felvételre.
.
A pályázatra magyar nyelvű, önállóan értelmezhető prózai művekkel lehet jelentkezni.[1]
A zsűritagok a beküldött művek alapján választják ki azokat a jelentkezőket, akik felvételt nyerhetnek a szemináriumi képzésre.
A pályázat jeligés.[2]
A felvételi novellapályázatra nevezési díj nincs, de a szemináriumi képzés díjfizetéshez kötött.
.

Beküldési feltételek[3]


1. A pályázó legfeljebb 2 művet küldhet be a pályázatra. Szerzőpárok műve nem küldhető be.
.
2. A pályázó a pályaműve(i) mellett beküldheti a tervezett vagy már elkészült regénye szinopszisát is legfeljebb 2 oldal terjedelemben. Ez szabadon választható. Szinopszis beküldése nem jelent előnyt, be nem küldése pedig nem jelent hátrányt az elbírálás során.
.
3. Terjedelem: minimum 2500 leütés (szóközökkel) maximum 10 000 leütés (szóközökkel)
.
4. Műfaj és téma: kötetlen (a műfaj- és témaválasztás az elbírálás részét képezi)
.
5. Választható formátum: doc, docx, rtf, odt
.
6. Beküldés: kizárólag elektronikus formában a palyazatok@triviumnet.hu e-mail címre.[4]
A tárgy mezőbe írják be, hogy „Szeminárium”. Postán küldött kéziratot nem fogadunk el.
.
7. Az e-mailnek tartalmaznia kell a pályázó nevét, a jeligéjét, az elérhetőségeit és a mű címét.
.
8. Az e-mailben a csatolt fájlnak tartalmaznia kell a jeligét, a mű címét és a művet.
.
9. A csatolt fájl nevének tartalmaznia kell a jeligét és a mű címét. (pl.: Hold_Élet az erdőben)
.
10. A pályázóknak a pályázatra jelentkezéskor csatolniuk kell az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, aláírt, szkennelt (vagy az egyesület címére postai úton eljuttatott) nyilatkozatot, amiben engedélyt adnak az egyesületnek arra, hogy a pályázat ideje alatt a nyilatkozatban megadott adataikat tárolja és kezelje (https://triviumnet.hu/dokumentumok/).
.
A beküldendő műre egyéb formai megkötés nincs. A pályázó dönti el, hogyan formázza a szöveget. A formázás (betűtípus-betűnagyság, sortávolság-térköz, behúzás, tabulátorok, iniciálék, képek, ikonok, egyéb karakterek használata) az elbírálás részét képezi.
Ha a pályázó két külön e-mailben különböző időpontokban (de beküldési határidőn belül) küldi be a műveit, a másik e-mailben is meg kell adnia az adatait, és az ahhoz csatolt fájlnak is a kért adatokat kell tartalmaznia. A jelige lehet ugyanaz.
.
A pályázók a pályaműveik beérkezéséről e-mailben visszajelzést kapnak.
.

Egyéb információkérés: info@triviumnet.huBEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. január 13. déli 12 óra

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2019. január 20.ÉRTÉKELÉS


A zsűritagok a beérkezett műveket meghatározott szempontok alapján értékelik.
Legfeljebb 10-12 mű szerzőjének felajánlják a részvételt a szemináriumi képzésen.[5]
Az adatkezelő a pályázókat e-mailben értesíti az eredményről.
.

ZSŰRITAGOK


.

Az egyesület szerkesztői

Fazekas Beáta (Kyra Potter) író, szerkesztő, japán kultúra kutató, az egyesület elnökhelyettese
Ripp Gábor (Gabriel Wraith) író, az egyesület titkára és irodalmi főszerkesztője
Merényi Viktória (Tarja Kauppinen) író, szerkesztő, az egyesület tagja

Meghívott szakértők

Fonyódi Tibor (Harrison Fawcett) író, forgatókönyvíró, dramaturg, szerkesztő, az egyesület tagja
Pete László Miklós (L.N. Peters) tanár, drámatanár, dramaturg, rendező, író, forgatókönyvíró, szerkesztő, az egyesület tagja
/adatlap/


A SZEMINÁRIUM


Díjfizetéshez kötött.
A képzés online történik elméleti és szövegközpontú interaktív oktatás keretében.
Azokkal a pályázókkal, akik elfogadják az ajánlatot, az egyesület szerződést köt a képzésre.
A szemináriumi képzés három szintből áll.
.

ELSŐ SZINT


Időtartama várhatóan: 2019. február 1. – március 31.
Részvételi díj: 22 000 Ft
Képzési idő: 30 óra
.
A feladatok személyre szabottak, az oktatók a résztvevőkkel egyénileg foglalkoznak. A képzés nem nyilvános, de a különböző szinteken alkotott rövid írásműveket a résztvevők beleegyezésével, az általuk választott írói néven az egyesület közzéteheti a honlapján.
A résztvevők írástechnikai alapképzés és interaktív foglalkozások mellett egy szinopszis benyújtása után (amennyiben a felvételi pályázaton nem nyújtott be szinopszist) írni kezdik a regényüket (vagy a meglévő regényüket javítják, újraírják), amit az oktatók véleményeznek, korrektúráznak.[6]
Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztják azt az 5-6 résztvevőt, akik továbbléphetnek a Második szintre.[7]
.

MÁSODIK SZINT


Időtartama várhatóan: 2019. április 1 – május 31.
Részvételi díj: 16 000 Ft
Képzési idő: 30 óra
.
A résztvevők elméleti alapképzés és interaktív foglalkozások mellett tovább írják a regényüket, amit az oktatók folyamatosan korrektúráznak, véleményeznek.
Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztják azt a 3-4 résztvevőt, akik továbbléphetnek a Harmadik szintre.
.

HARMADIK SZINT


Időtartama várhatóan: 2019. június 1 – július 31.
Részvételi díj: 12 000 Ft
Képzési idő: 30 óra
.
A résztvevők elméleti alapképzés és interaktív foglalkozások mellett tovább írják a regényüket, amit az oktatók folyamatosan korrektúráznak, véleményeznek.

Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztanak egy nyertest.


A nyertes díjazása

A nyertes választhat:
.
1. Visszakapja a képzésre befizetett díjait, vagy
.

2. Az egyesület szerződéskötés után 2019 második félévében nyomtatott és e-könyves formátumban megjelenteti a képzés ideje alatt írt (javított, újraírt) regényét, ami a Trivium Webshopban és könyvesboltokban lesz megvásárolható.Jogi nyilatkozat
.
A Trivium Egyesület a nem nyertes műveket nem őrzi meg, semmilyen formában nem használja fel, és harmadik félnek nem adja át.
A nyertessel a kiadói szerződés megkötése a Szjt. alapján történik.
A beküldési feltételeknek nem megfelelő műveket az egyesület nem fogadja el, erről e-mailben visszajelzést küld a pályázónak.
.
Hivatkozások
.
[1] A Pályázó a beküldéssel elfogadja a pályázat feltételeit, és kijelenti, hogy a műve(i) a saját tulajdonát képezi(k), nem sérti(k) mások szerzői és személyiségi jogait. A beküldéssel elfogadja, hogy a műveiért anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.
.
[2] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály alapján a Trivium Egyesület az adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjében a megfelelő szabályok szerint jár el. (https://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/)
.
[3] Az e-mailek a palyazatok@triviumnet.hu e-mail címen az adatkezelőhöz kerülnek. Az adatkezelő ellenőrzi, hogy a beérkezett mű megfelel-e a beküldési feltételeknek, majd a művet továbbítja a zsűritagoknak.
A zsűritagok a jeligés művet kapják meg értékelésre, a pályázó nevét nem ismerhetik. A pályázók azonosítását az egyesület által felkért, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság engedélyével rendelkező adatkezelő végzi (NAIH-127553/2017) elektronikusan. A pályázóknak a pályázatra jelentkezéskor csatolniuk kell az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, aláírt, szkennelt (vagy az egyesület címére postai úton eljuttatott) nyilatkozatot, amiben engedélyt adnak az egyesületnek arra, hogy a pályázat ideje alatt a nyilatkozatban megadott adataikat tárolja és kezelje (https://triviumnet.hu/dokumentumok/).
A pályázó részéről az adatközlés önkéntes, ám adatok híján a beküldött mű azonosítása nem lehetséges, így a mű nem kerülhet a zsűritagok elé. Amennyiben a pályázó a pályázat ideje alatt a pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan felfedi a kilétét, bármilyen formában közzéteszi a személyazonosságát, és ez a zsűritagok tudomására jut(hat), a zsűritagok a művet kizárják az értékelésből. Kérjük, hogy a pályázók a nyilatkozat aláírása előtt figyelmesen olvassák el a Trivium Egyesület adatvédelmi szabályzatát! (https://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/)
Adatkezelő: Czinkos Éva
.
[4] Kérjük, hogy a pályázók a műveiket olyan e-mail címről küldjék, amit rendszeresen használnak. Az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Trivium Egyesület érdekkörén kívül eső problémákért (az e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.
.
[5] Amennyiben a pályázó az eredményhirdetés után meggondolja magát, következmény nélkül visszautasíthatja a Szemináriumi képzésre történt ajánlást, de a pályaművéről nem kap értékelést a zsűritagoktól.
.
[6] A szemináriumi tananyag a Trivium Egyesület tulajdonát képezi, csak a képzést elkezdő résztvevők ismerhetik meg, és a szerződés aláírásával kötelezik magukat, hogy harmadik személynek nem adják át.
.
[7] A résztvevők bármelyik szinten kiléphetnek a képzésből, azonban a befizetett díjaikat nem kaphatják vissza, illetve a különböző szintekre ajánlást következmények nélkül visszautasíthatják.
.
Minden jog fenntartva!
.
Szerkesztő
Adminisztrátor

Kapcsolódó hozzászólások

 1. Eve

  Egy gépről, egy böngészőről, egy IP-ről csak egyszer lehetett szavazni. Azonban érdekesek a Google analytics és a RatingWidget adatai, amikből kiderül, hogy ennek ellenére pl. az egyik személy adott napon alig tíz perc alatt 62-szer lépett be ebbe a cikkbe, és adott le egycsillagos szavazatot, míg egy másik személy néhány órával később több mint 300 ötcsillagost adott le. Ismerjük a kilétüket, és mivel nem toleráljuk a trollkodás egyik formáját sem, lezártuk a szavazást.
  Nem csak nekik, hanem minden látogatónknak szeretnénk a figyelmébe ajánlani az Impresszumban megtalálható moderálási elveinket.
  Mellesleg januártól új moderátorunk lesz, aki még kíméletlenebbül be fogja tartatni a szabályainkat. 😎

 2. Timur

  Nem tudom ez-e a gond, mert amíg lehetett értékelni, én is tudtam többször csillagozni ugyan azt a bejegyzést, ugyan arról a gépről, ugyan abból a böngészőből.
  De biztos rendes troll lehet, ha 308-szor is 5 csillagot adott.

 3. Eve

  Mivel a rendszer úgy van beállítva, hogy egy Ip címről, illetve egy böngészőről csak egyszer lehet szavazni, nyilvánvaló, hogy ip generátorral piszkálták. Az analitika megmutatja a csillagozók ip-jét, az időpontokat és a helyet. Ezt összesen két helyről követték el, gyakorlatilag két ember, ezért lezártuk a csillagozást. Jó néhány cikkünknél lezártuk, a termékeknél nem is engedélyezzük. Van egy külön bejáratú trollunk, akinek az okoz örömet, hogy az oldalunkon mindent lecsillagoz, és mocskolódó hozzászólásokat és e-maileket küldözget. Tudjuk kicsoda ő, a google anlytics elárulja. Egyelőre még nem teszünk ellene jogi lépéseket, de ami késik, nem múlik.

 4. Timur

  Tényleg 378-an értékelték már ezt a bejegyzést, vagy csak csalás van a statisztikában?

 5. Eve

  Kedves Tori!
  Ahogy a novellapályázat címében is szerepel, elsősorban novellát várunk, de regényrészlet is beküldhető, amennyiben megfelel a beküldési feltételeknek.

 6. Tori Amori

  Azt szeretném kérdezni, hogy a regényemből is beküldhetek-e részletet a novella helyett. Én úgy értelmezem a pályázatot, hogy szinopszist be lehet küldeni, de akkor annak a regényből is részletet?

 7. Eve

  Még annyit hozzátennék pótlólag, hogy adózási szempontból mindegy, hogy ki fizeti a képzést, egy Magyarországi lakhellyel rendelkező akár ajándékozhatja is külföldön élő rokonának, ismerősének. A lényeg, hogy ő fizet, ő kapja a számlát, de a rokon tanul :).

 8. Eve

  Kedves Érdeklődők!

  Csak ma reggel tettük ki a szemináriumi pályázati kiírást, de máris nagyon sok kérdést kaptunk e-mailben. Itt is válaszolunk, hátha másokat is érdekel.

  Legfontosabb válaszok:

  A „kezdő író” meghatározás abszolút kezdőt jelent. A szárnyait még csak alig próbálgató írópalántát, aki csak tervezi, hogy szeretne regényt írni, és eddig még nem próbálta, vagy próbálta, de kevés sikerrel. Fogalma sincs a regényírásról, nem ismeri az írók-kiadók világát, és azt sem tudja, hogyan induljon el az íróvá válás rögös útján.

  A magyarországi lakóhely adózási szempontból szükséges. Sajnos így kissé behatároljuk a lehetőségeket, de nem sokat tehetünk ellene. A szerződéskötéshez kell majd adószám vagy adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolványszám stb.

  A szövegszerkesztő alapfokú ismerete azért szükséges, mert a tananyag átadása, a feladatok végrehajtása, a korrektúrák értelmezése, a javítások, a fájlok küldése, egyáltalán az írás valamilyen szövegszerkesztőn történik. A szövegszerkesztő használatának oktatása nem része a tananyagnak.

  A képzést azért nem egy összegben kell kifizetni, hanem a különböző szinteken eltérő összegekben, hogy a résztvevőknek lehetőségük legyen kilépni, ha időközben meggondolják magukat, vagy valamilyen személyes okból nem kívánják tovább folytatni a képzést. Továbbá aki lemorzsolódik az első vagy a második szinten, ne fizessen feleslegesen.

  Az oktatók és korrektorok nem minden esetben azonosak a zsűritagokkal, illetve nem minden oktató egyben zsűritag is. Fonyódi Tibor és Pete László Miklós bár az egyesület tagja, meghívott szakértőként szerepel a Zsűriben, és később a képzés során. A megnevezésük egyben a tiszteletünk kifejezése és írói pályájuk elismerése is.

  A felvételi pályázatnak én vagyok az adatkezelője, ezért zsűritagja nem lehetek, de a szemináriumi képzésben részt fogok venni.

  Továbbra is minden, normális hangnemben feltett kérdésre válaszolunk itt, a közösségi oldalainkon és e-mailben is.
  Mindenki másnak szeretném a figyelmébe ajánlani az egyesület moderálási elveit, ami az Impresszum oldalán található:
  http://triviumnet.hu/impresszum/

Hozzászólás

*