TEL: 29 954 303 - E-MAIL: trivium@triviumnet.hu

Játssz velünk! – 10 szavas játék

A játék véget ért.

.
A Trivium Egyesület „10 szavas játék” címmel játékot hirdet, amelyen megkötés nélkül bárki részt vehet.
A játékosok a novelláikat beküldhetik saját néven, írói néven vagy egy választott jeligével. Nevezési díj nincs.
.
Kérjük a tisztelt játékosokat, hogy figyelmesen olvassák végig a játék leírását a jogi nyilatkozattal és a hivatkozásokkal együtt!
.

Információ: info@triviumnet.hu


.

1. A JÁTÉK MENETE
.
1.1. A játék időtartama
.
A játék hat hónapon keresztül minden hónap első napjától a 28. napig tart. Ezen időszak alatt a beküldési határidők betartása mellett bárki bármikor beléphet a játékba.
.
1.2. A novellák beküldési határideje
.
A játék teljes ideje alatt minden hónap első felében 1-15-ig (15-én délig) küldhet be a játékos novellá(ka)t. [1]
.
Kérjük a tisztelt játékosokat, a novelláikat úgy küldjék a játékba, hogy azok határidőig beérkezzenek a megadott postafiókba!
.
Kérjük, hogy vegyék figyelembe az esetleges időeltolódásokból, torlódásokból eredő technikai problémákat, ne hagyják az utolsó percre a beküldést!
.
Az adatkezelő a hatáskörén kívül eső technikai problémákból eredő a határidő után érkező műveket nem fogadja el.
.
1.3. Téma, műfaj
.
A játékba az adott hónapban megadott 10 kulcsszó felhasználásával bármilyen témában és műfajban beküldhető novella.
.
1.4. Visszajelzés a játékosnak
.
A játékos a beküldött novellája státuszát a „10 szavas játék  – Információs oldal” című oldalon tudja nyomon követni.
.
1.5. Megjelenés a honlapon
.
Minden hónap 16. napján a határidőig beérkezett novellákat formai (html) szerkesztés után, illusztrációval ellátva, egyszerre megjelentetjük a Trivium Egyesület honlapján, ahol bárki szavazhat rájuk, illetve véleményt írhat róluk [2].
.
1.6. Nyeremény
.
A játék teljes ideje alatt az adott hónapban a legtöbb szavazatot kapott novella szerzője választhatja ki a következő hónap 10 kulcsszavát, amiknek alapján novellá(ka)t írhatnak a játékosok. A 10 kulcsszót – az egyesület jóváhagyását követően – a következő hónap első napján közzétesszük a „10 szavas játék – Információs oldal” című oldalon az egyesület honlapján.
A játék végén a játék ideje alatt legtöbb szavazatot kapott játékos könyvajándékot kap.
Adott hónapban a kulcsszavakat megadó játékos is indulhat a játékon.

.


1.7. Az első forduló (szeptember) kulcsszavai
.

árokpart, bambusznád, egér, fénycsóvát, fürgén,
jött, lator, mennyezetre, napra, vakond


.

1.7.1. A megadott szavak felhasználása
.
 • A kulcsszavakat be kell építeni a novellába, hogy értelmes történet váljon belőlük
 • Minden szó csak egyszer szerepelhet a történetben, de mindegyiknek egyszer szerepelnie kell, a sorrendjük lehet tetszőleges
 • A szavakat a megadott formájukban kell felhasználni (nem ragozhatók, illetve nem hagyható el a megadott rag)
 • Az összetett szavakat nem lehet szétválasztani, és így új értelmezést adni nekik
  /pl. kulcsszó: macskanadrág
  helyes felhasználása: „Az ágyon hevert egy macskanadrág
  helytelen felhasználása: „Itt sétált egy macska nadrág nélkül”/
 • Egy-egy kulcsszót nem lehet összevonni egy másik kulcsszóval vagy bármilyen másik szóval, hogy összetett szó váljon belőle
 • A kulcsszavak nem használhatók jellemzően felsorolásként (pl. valaki talál az utcán egy cetlit, amire ezek a szavak vannak írva)
 • A kulcsszavak nem használhatók fel tulajdonnévként: személynév, földrajzi név, márkanév stb. (pl. kulcsszó: fergeteg, rozmár; „A kigyúrt gengszter, Fergeteg, gyakran megfordult a Rozmár nevű kocsmában.”)
  .

  A szavak meglétét és helyes felhasználását az adatkezelő ellenőrzi, és hiány esetén visszajelzést küld a játékosnak arra az e-mail-címre, amelyről a novellát beküldte. A játékosnak a beküldési határidőig lehetősége van javításra és újraküldésre..
  .

  2. BEKÜLDÉS
  .
  A pályázati anyagot a palyazatok@triviumnet.hu e-mail-címre kérjük beküldeni olyan e-mail-címről, amit a játékos rendszeresen használ. [3]
  Az e-mail tárgy mezőjében kérjük feltüntetni: „10 szavas játék”!
  .
  2.1. Terjedelmi feltételek
  .
  A játékba minimum 1000, maximum 4000 (szóközökkel együtt) leütés (kb. 600 szó) terjedelmű novellá(ka)t lehet beküldeni.
  .
  2.2. Mennyiségi feltételek
  .
  A játékba egy játékos maximum 2 novellát küldhet fordulónként minden hónap 15. napján délig. [4]
  Szerzőpáros nem küldhet be novellát.
  .
  2.3. Formai feltételek
  .
  Betűtípus: Times New Roman
  Betűméret: 12-es
  Formátum: doc, docx, odt, rtf
  Szövegkép: sorkizárt
  Sorköz: szimpla
  Margó: minden irányban 2,5 cm
  Oldal: A/4
  .
  Kérjük a játékosokat, hogy a bekezdéseket és a dialógusokat ne tabulátorral és/vagy felsorolással végezzék, hanem 0,5-ös behúzás beállítása után enterrel. Kérjük, mellőzzék a képeket, hangulatjeleket, iniciálékat, egyéb különleges elemeket, élőfejet-élőlábat, oldalszámozást!
  .
  2.4. A megjelenés feltételei
  .
  A játékos a novellá(i)t játékba küldheti saját néven, írói néven vagy jelige felhasználásával.
  Azonban bármit választ, első beküldéskor (csak egyszer) az e-mailhez csatolnia kell az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, aláírt, szkennelt adatkezelési nyilatkozatot, amelyben engedélyt ad az egyesületnek arra, hogy az adatait a játékhoz kapcsolódóan, annak teljes ideje alatt kezelje, a honlapon a játékba beküldött novellái szerzőjeként feltüntesse.[5]
  Amennyiben a játékosnak nem áll módjában az e-mailhez csatolni a kitöltött, aláírt, szkennelt nyilatkozatot, postán is elküldheti az egyesület címére. Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat űrlapja az egyesület honlapjáról letölthető: https://triviumnet.hu/dokumentumok/
  .

  .
  JOGI NYILATKOZAT
  .
  A játékos a novellái beküldésével elfogadja a játék összes feltételét.
  .
  A játékos a novellái beküldésével beleegyezik abba, hogy amennyiben érvényesnek bizonyulnak, formai szerkesztés után megjelenjenek az egyesület honlapján, közösségi oldalain, és/vagy hivatkozzanak rá egyéb oldalakon.
  .
  A Trivium Egyesület a játékba beérkezett, a feltételeknek nem megfelelő novellákat nem őrzi meg, semmilyen formában nem használja fel, és harmadik félnek nem adja át.
  .
  A Trivium Egyesület a játékos kérésére az egyesület honlapjáról a játék keretein belül megjelentetett műveit a játék lezárulta után eltávolít(hat)ja.
  .
  A játék leírásának el nem olvasásából, illetve rossz értelmezéséből eredő félreértésekért, a beküldési feltételeknek nem megfelelő novellák beküldéséért (hiányos tartalom, nem megfelelő e-mail-címre küldés) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.
  .
  A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy ha a játékba nem érkezik be megfelelő számú és minőségű novella, a játékot az eredeti tervtől eltérően módosítsa, illetve törölje.
  .
  A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy a játék időtartamát szükség esetén megváltoztassa.
  .
  Információ: info@triviumnet.hu
  .
  HIVATKOZÁSOK
  .
  [1] Adott hónapban a határidőn túl érkezett novellák kiesnek a játékból.
  .
  [2] Az illusztrációkat a játék szerkesztője választja ki, kérjük a játékosokat, hogy ne küldjenek képeket!
  .
  [3] Az e-mail-cím esetleges változásaiból eredő, a Trivium Egyesület érdekkörén kívül eső problémákért (az e-mail-cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.
  .
  [4] A játékos a beküldéssel elfogadja a játék feltételeit, és kijelenti, hogy a műve(i) a saját tulajdonát képezi(k), és nem sérti(k) mások szerzői és személyiségi jogait. A beküldéssel elfogadja, hogy a műveiért anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.
  .
  [5] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály alapján a Trivium Egyesület az adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjében a megfelelő szabályok szerint jár el. (https://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/)
  A játékos a kitöltött és aláírt adatkezelési beleegyező nyilatkozat beküldésével engedélyt ad az egyesületnek arra, hogy a megfelelő engedéllyel rendelkező adatkezelője a játék teljes ideje alatt az adatait kezelje és tárolja. Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető az egyesület honlapjáról. https://triviumnet.hu/dokumentumok/
  .
  A játék adatkezelő adminisztrátora: Czinkos Éva
  .
  Minden jog fenntartva!
  .
  .
Szerkesztő
Czinkos Éva (Eve Rigel) író, szerkesztő, multimédiafejlesztő, kiadványtervező, könyvborító-tervező, webfejlesztő, szemináriumi oktató, az egyesület elnöke
 1. Bojár Cassino

  Nem semmi, gratulálok.
  Az első anyagom talán a szabályok értelmezése lehetne (egyébként teljesen világos) de olyan szépen egybe van, hogy meg kellene írni.

Hozzászólás

*