TEL: 29 954 303 - E-MAIL: trivium@triviumnet.hu

Kincsvadászat 2. – Novellapályázat

.
A Trivium Egyesület Kincsvadászat címmel műfaji és tematikus megkötés nélküli novellapályázatot hirdet a magyar nyelvet jól ismerő kezdő és kevésbé kezdő írók számára határon innen és túl.
.
A pályázat jeligés.
Nevezési díj nincs.
.
Kérjük, hogy a pályázók figyelmesen olvassák végig a pályázati kiírást a jogi nyilatkozattal együtt!
.
.
1. A PÁLYÁZAT MENETE
.
A Kincsvadászat 2. című novellapályázat 3 szakaszban 3 hónapig tart:
2023. március 1. – 2023. május 31.
.
1.1. ELŐSZŰRÉS
.
Az adatkezelő ellenőrzi a beérkezett novellát, és csak a pályázati feltételeknek megfelelőt továbbítja a szerkesztőnek. A szerkesztő a novellát egy általa kiválasztott illusztrációval együtt felszerkeszti az egyesület honlapjára.
.
1.2. SZAKASZOK
.
A pályázat 3 különálló szakaszból áll:
.
Március
.
Beküldés: 2023. március 1-13.
Megjelenés: 2023. március 16.
Szavazás: 2023. március 16-26.
Eredményhirdetés: 2023. március 31.
.
Április
.
Beküldés: 2023. április 1-13.
Megjelenés: 2023. április 16.
Szavazás: 2023. április 16-26.
Eredményhirdetés: 2023. április 30.
.
Május
.
Beküldés: 2023. május 1-13.
Megjelenés: 2023. május 16.
Szavazás: 2023. május 16-26.
Eredményhirdetés: 2023. május 31.
.
.
Összegző eredményhirdetés: 2023. június 5.
.

.
1.3. MEGJELENÉS A HONLAPON
.
A pályázati feltételeknek megfelelő, illusztrációval ellátott, felszerkesztett novellák a pályázat ideje alatt minden hónap 16-án beérkezési sorrendben egyszerre jelennek meg az egyesület honlapján a szerző jeligéjével együtt.
.
.
1.4. SZAVAZÁS
.
1.4.1. A pályázat ideje alatt minden hónapban a megjelenéstől számított 10 napon keresztül bárki szavazhat a novellákra a honlapon megtalálható szavazóoldalon. A novellákra csak ún. pozitív szavazatot lehet leadni, amit a rendszer összead, számmal és százalékban kifejezve egy folyamatábrán megmutat, a „lecsillagozás” nem lesz lehetséges.
.
1.4.2. A novellákat bárki szövegesen is értékelheti, de „hivatalos” értékelést vagy korrektúrát a szerkesztők nem írnak.
.
.
1.5. DÍJAZÁS
.
A pályázat ideje alatt minden szakaszban (hónapban) a legtöbb szavazatot elért novella szerzője ajándékkönyvet kap (kb. 4-5 ezer Ft értékben), a jeligéje és a szavazatok száma felkerül az összesítőtáblázatra. A pályázat lezárulta után az összesítő táblázaton első helyen szereplő szerző 15 ezer Ft-os könyvutalványt kap.
.
.
2. BEKÜLDÉSI FELTÉTELEK
.
A pályázó adott szakaszban legfeljebb 2 novellát küldhet be a beküldési határidőn belül.
.
.
2.1. TERJEDELEM
.
Minimum 3000 leütés (szóközökkel együtt), maximum 10 000 leütés (szóközökkel együtt).
.
Az ettől eltérő terjedelmű novellákat az adatkezelő nem fogadja el.
.

.
2.2. FORMÁTUM
.
Oldalméret: A/4 (minden irányban 2,5 margó)
Betűméret: Times New Roman 12-es
Sorköz: szimpla
Igazítás: sorkizárt
Behúzás: 0,5
.
Amit nem kérünk: tabulátorral, felsorolással, szóközökkel történő sor eleji behúzások, hangulatjelek, képek, iniciálék, ábrák, ikonok, vonalak, egyéb díszítőelemek és láthatatlan karakterek.
.
Az ettől eltérő formátumú novellákat az adatkezelő nem fogadja el.
.
.
2.3. BEKÜLDÉS
.
2.3.1. A novellá(ka)t a trivium@triviumnet.hu e-mail címre kérjük beküldeni kizárólag csatolva doc, docx, odt vagy rtf formátumban.
.
2.3.2. A tárgy mezőbe kérjük beírni: Kincsvadászat 2. és a szakasz elnevezését (hónap neve).
(pl.: Kincsvadászat – Március)
.
2.3.3. Az e-mailnek tartalmaznia kell a pályázó nevét, jeligéjét, elérhetőségeit és a mű címét. Az e-mailben a csatolt fájlnak tartalmaznia kell a jeligét, a novella címét és a művet. A csatolt fájl nevének tartalmaznia kell a jeligét és a mű címét. (pl.: Kisvirág_Csillagok fénye)
.
2.3.4. Ha a pályázó több novellát küld be egyszerre vagy a különböző szakaszokban külön-külön, a pályázat teljes ideje alatt használhatja ugyanazt a jeligét.
.
2.3.5. A pályázónak első jelentkezéskor (egy alkalommal) csatolnia kell az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, aláírt, szkennelt (vagy az egyesület címére postai úton elküldött) beleegyező nyilatkozatot, amiben engedélyt ad az egyesületnek arra, hogy a pályázat teljes ideje alatt a nyilatkozatban megadott adatait tárolja és kezelje (https://triviumnet.hu/dokumentumok/).
.
18 éven aluli pályázó esetében a nyilatkozatot a gondviselőnek kell aláírnia.
.
2.3.6. A pályázó a novellája beérkezéséről, a pályázati feltételeknek való megfeleléséről és a megjelenésről a pályázat teljes ideje alatt a Kincsvadászat 2. – Jeligék című oldalon tájékozódhat. Az adatkezelő nem küld értesítést az elfogadott novellákról, ennek nyomon követése a pályázó feladata.
.
2.3.7. Amennyiben a pályázó a beküldéstől számított 48 óra elteltével sem látja a jeligéjét és a novellája címét a jeligés oldalon, e-mailben kérhet tájékoztatást az adatkezelőtől a trivium@triviumnet.hu e-mail-címen.
.
2.3.8. Amennyiben a szerző a novelláját hibásan küldi be, és erről az adatkezelőtől kért tájékoztatás során értesül, adott hónapban a beérkezési határidőig ismét beküldheti a novellát javítva. A határidőn túl beküldött javított novella már csak a következő hónapban jelenik meg. Az utolsó hónapban a határidőn túl beküldött javított novella nem jelenik meg.
.
2.3.9. A beküldési feltételeknek megfelelő, a szerkesztő által elfogadott novella utólagos tartalmi módosítására nincs lehetőség. Az újból elküldött, esetlegesen módosított változatokat nem vesszük figyelembe.
.
A beküldési feltételeknek nem megfelelő novellákat az adatkezelő nem fogadja el.

.


.

.

JOGI NYILATKOZAT
.
.
A Trivium Egyesület a pályázatra beérkezett, a feltételeknek nem megfelelő novellákat nem őrzi meg, semmilyen formában nem használja fel, és harmadik félnek nem adja át.
.
A Trivium Egyesület a szerző kérésére az egyesület honlapjáról a pályázat keretein belül megjelentetett műve(i)t a pályázat lezárulta után eltávolít(hat)ja.
.
A pályázati kiírás el nem olvasásából, illetve rossz értelmezéséből eredő félreértésekért, a beküldési feltételeknek nem megfelelő novellák beküldéséért (hiányos pályázati anyag, nem megfelelő e-mail címre küldés) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.
Információkérés: trivium@triviumnet.hu
Egy-egy hónapban a beérkezési határidőn túl beérkezett, de a pályázati feltételeknek egyébként megfelelő novella már csak a következő hónapban jelenik meg. Az utolsó hónapban határidőn túl beérkezett novella nem jelenik meg.
.
A pályázó a novellája beküldésével elfogadja, hogy novellája minimális formai szerkesztés után (szövegkép – olvashatóság biztosítása), a szerkesztő által kiválasztott képpel jelenik meg. Jogtiszta képek felhasználásáról a szerkesztő gondoskodik. A pályázó által beküldött képe(ke)t a szerkesztő semmilyen formában nem használ(hat)ja fel a novellához illusztrációként.
.
Csak a Trivium Egyesület honlapján megtalálható szavazóoldalon leadott szavazat érvényes. A pályázó megoszthatja a műve(i)ről szóló hírt a közösségi oldalain, de a megosztás tényére leadott „lájkokat” a szerkesztők nem számolják be szavazatként.
.
Minél több szakaszban minél több novellát küld be a pályázó (egy szakaszon belül legfeljebb 2 novellát), annál nagyobb esélye van arra, hogy megnyerje az összesítő szavazást. A könyvutalvány Magyarország területén lesz beváltható.
.
A pályázó a beküldéssel elfogadja a pályázat feltételeit, és kijelenti, hogy az írásműve(i) a saját tulajdonát képezi(k), nem sérti(k) mások szerzői és személyiségi jogait. A beküldéssel elfogadja, hogy az írásműve(i)ért – a nyertes a nyereményén kívül – anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.
.
Kérjük, hogy a pályázó az anyagát olyan e-mail címről küldje be, amit rendszeresen használ. Az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Trivium Egyesület érdekkörén kívül eső problémákért (e-mail cím megszűnése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.
.
Több novellával és/vagy többször jelentkező pályázónak csak első jelentkezéskor kell kitöltenie és beküldenie a beleegyező nyilatkozatot. A nyilatkozat a pályázat teljes ideje alatt érvényes.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály alapján a Trivium Egyesület az adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjében a megfelelő szabályok szerint jár el. (https://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/)
Adatkezelő: Czinkos Éva
trivium@triviumnet.hu
.
Minden jog fenntartva!
.
Szerkesztő
Adminisztrátor

Hozzászólás

*