TEL: 29 954 303 - E-MAIL: trivium@triviumnet.hu

Ember és AI – Science fiction novellapályázat e-könyves megjelenésre

Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy figyelmesen olvassák végig a pályázati kiírást a jogi nyilatkozattal és a hivatkozásokkal együtt! A pályázati kiírás el nem olvasásából és/vagy meg nem értéséből fakadó félreértésekért és hibákért az egyesület nem vállal felelősséget.

A Trivium Egyesület science fiction novellapályázatot hirdet e-könyves antológiában történő megjelenésre.

A pályázaton 18. életévüket betöltött hazai és határon túl élő amatőr, kezdő vagy rendszeresen publikáló szerzők is indulhatnak olyan magyar nyelvű, önállóan értelmezhető prózai művekkel, amelyek nem egy publikálás alatt álló sorozat még nem publikált részei, még sem nyomtatott, sem e-könyves, sem hangoskönyves formátumban nem jelentek meg részben vagy egészben sem könyvkiadóknál, sem szerzői kiadásban, sem honlapokon-blogokon, sem elektronikus hanghordozókon, és a pályázat eredményhirdetéséig nem is fognak megjelenni.

Nem küldhetők be továbbá olyan művek a pályázatra, amelyek a pályázat eredményhirdetéséig más folyamatban lévő pályázatra már beküldésre kerültek, és jelenleg elbírálásra várnak, valamint a pályázat eredményhirdetéséig az ide beküldött művek sem küldhetők be más pályázatra.

Szerzőpárok novellái beküldhetők.
Egy pályázó (vagy szerzőpáros) maximum 2 novellával pályázhat.

A pályázat jeligés.[1]

Nevezési díj nincs.

Információ: trivium@triviumnet.hu
.

1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1.1. A PÁLYÁZAT TÉMÁJA

Vizsgáljuk meg az ember és a mesterséges intelligencia közötti dinamikát a jövőben. Hogyan befolyásolná az AI a társadalmat, a munkaerőpiacot, az etikát és az emberi kapcsolatokat?

Érzelmi és szociális kapcsolatok AI-vel

Hogyan alakul ki az ember és az AI közötti kapcsolat? Lehetséges-e, hogy az emberek érzelmi kötődést fejlesszenek ki az AI-khoz, és hogyan befolyásolná ez az emberi társadalom dinamikáját?

Munkaerőpiaci hatások

Az AI és az automatizáció átalakítja a munkaerőpiacot és a foglalkoztatási trendeket. Hogyan reagálnak az emberek arra, hogy egyre több munkahelyet vesznek át az AI-k és a robotok? Milyen társadalmi és gazdasági következményekkel járhat ez?

Az AI-et hajtó értékek és döntéshozatal

Milyen értékek vezérlik az AI-ket, és hogyan befolyásolja ez az emberi életet és döntéshozatalt? Milyen etikai kérdéseket vet fel az, hogy az AI-k döntéseket hoznak az emberek életében, például az egészségügyben, a jogrendszerben vagy akár a társadalom szervezésében?

Az emberiség fejlődése az AI-vel való együttműködésben

Hogyan segítheti az AI az embereket a tudásuk és képességeik kibővítésében?
Hogyan változik meg az emberi kreativitás és gondolkodás, amikor az AI eszközökkel együtt dolgoznak?

Az AI és az emberi identitás

Milyen hatással van az AI az emberi identitásra és önazonosságra?
Lehetséges-e, hogy az AI segítségével az emberek új módon definiálják az identitásukat vagy akár az önvalójukat?

1.2. TERJEDELMI FELTÉTELEK

A pályázatra minimum 20 000 leütés (szóközökkel együtt), maximum 80 000 ezer leütés (szóközökkel együtt) terjedelmű novella küldhető be.[2]

1.3. FORMAI FELTÉTELEK

Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12-es
Formátum: doc, docx, odt, rtf
Szövegkép: sorkizárt
Sorköz: szimpla
Margó: minden irányban 2,5 cm
Oldal: A/4
.

Kérjük a pályázókat, hogy az új bekezdéseket ne tabulátorral és/vagy felsorolással tegyék, hanem 0,5-ös behúzás beállítása után enterrel, ezenkívül mellőzzék a képeket, hangulatjeleket, iniciálékat, díszes fejezetkezdő szakaszkezdő jeleket, vonalakat, egyéb különleges elemeket, élőfejet-élőlábat, oldalszámozást; a fejezeteket számozással, a szakaszváltásokat pedig ***-gal jelöljék!

A feltételeknek nem megfelelő pályázati anyagokat az adatkezelő nem fogadja el, és erről 48 órán belül e-mailben tájékoztatja a pályázót! A pályázónak a beküldési határidő lezárultáig lehetősége van a pályázati anyagának javítására és újbóli beküldésére.
.

2. BEKÜLDÉSI FELTÉTELEK

A pályázati anyagot a trivium@triviumnet.hu e-mail-címre kérjük beküldeni olyan e-mail-címről, amit a pályázó rendszeresen használ. [3]

Az e-mail tárgy mezőjében kérjük feltüntetni: „Ember és AI”

2.1. Az e-mailnek a következőket kell tartalmaznia:

• A novella címe
• A szerző neve
• A szerző elérhetőségei (lakcím, telefonszám)
• A szerző jeligéje (bármilyen szó, az helyettesíti a szerző nevét a zsűritagok előtt)
• A novella a választott formátumban csatolva
• A hozzájáruló nyilatkozat csatolva (elég egy alkalommal) [4]
.

Amennyiben a pályázónak nem áll módjában az e-mailhez csatolni a kitöltött, aláírt, szkennelt nyilatkozatot, postán is elküldheti az egyesület címére. Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat űrlapja az egyesület honlapjáról letölthető: https://triviumnet.hu/dokumentumok/

2.2. A novellát tartalmazó csatolt fájlnak a következőket kell tartalmaznia:

• A novellát a címével együtt
• A pályázó jeligéjét (a nevét nem)
.

2.3. A novellát tartalmazó csatolt fájl címének a következőket kell tartalmaznia:

• A szerző jeligéje és a novella címe

Ha a pályázó a beküldési időszakon belül két külön e-mailben különböző időpontokban küldi be a novelláit, a másik e-mailben is meg kell adnia az adatait, és az ahhoz csatolt fájlnak is a kért adatokat kell tartalmaznia. A jelige mindkét esetben lehet ugyanaz.

A pályázat adatkezelő adminisztrátora: Czinkos Éva (NAIH-127553/2017)

Információkérés: trivium@triviumnet.hu
.


BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. szeptember 30., déli 12 óra


.
Kérjük a tisztelt pályázókat, a novelláikat úgy küldjék be a pályázatra, hogy azok határidőig beérkezzenek a megadott postafiókba! Vegyék figyelembe az esetleges időeltolódásokból, torlódásokból eredő technikai problémákat, ne hagyják az utolsó percre a beküldést!

Az adatkezelő a hatáskörén kívül eső technikai problémákból eredő, a határidő után érkező műveket nem fogadja el.
.

3. AZ ÉRTÉKELÉS MENETE

A zsűritagok (az egyesület szerkesztői) a jeligés novellákat kapják meg értékelésre, majd 1-10-ig terjedő skálán pontoznak. [5]
.


AZ EREDMÉNYHIRDETÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 2024. november


..

4. DÍJAZÁS

A legtöbb pontot elért novellákat a Trivium Egyesület e-könyves formátumú antológiában megjelenteti, és e-könyves webshopokban terjeszti. [6]

A nyertes szerzők egy-egy (epub és mobi) példányt kapnak, pénzbeli honoráriumban nem részesülnek.

A nyertes szerzőkkel az egyesület egyéni kiadói szerződést köt.
.

JOGI NYILATKOZAT

A pályázó a pályázati anyagának beküldésével elfogadja a pályázat összes feltételét, és elfogadja, hogy az írásművéért anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.

A Trivium Egyesület a pályázatra beérkezett, a feltételeknek nem megfelelő novellákat nem őrzi meg, semmilyen formában nem használja fel, és harmadik félnek nem adja át.

A pályázat zsűritagjai sem a nyertes, sem a nem nyertes művekről nem írnak, nem tesznek közzé, és a pályázó számára nem küldenek értékelést. A művek pontozása nem nyilvános.

A pályázati kiírás el nem olvasásából, illetve rossz értelmezéséből eredő félreértésekért, a beküldési feltételeknek nem megfelelő novellák beküldéséért (hiányos pályázati anyag, nem megfelelő e-mail-címre küldés) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.

A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy ha a novellapályázatra nem érkezik be megfelelő számú és minőségű novella, az e-könyv kiadását az eredeti tervtől eltérően módosítsa, illetve törölje.

A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy a pályázat beküldési határidejét szükség esetén megváltoztassa.
.

HIVATKOZÁSOK

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály alapján a Trivium Egyesület az adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjében a megfelelő szabályok szerint jár el. https://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Vissza

(2) A Pályázó a beküldéssel elfogadja a pályázat feltételeit, és kijelenti, hogy a műve(i) a saját tulajdonát képezi(k), és nem sérti(k) mások szerzői és személyiségi jogait. A beküldéssel elfogadja, hogy a műveiért (egy esetleges szerződéskötésben foglalt díjazáson túl) anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.

Vissza

(3) Az e-mail-cím esetleges változásaiból eredő, a Trivium Egyesület érdekkörén kívül eső problémákért (az e-mail-cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.

Vissza

(4) A pályázó a kitöltött és aláírt adatkezelési beleegyező nyilatkozat beküldésével engedélyt ad az egyesületnek arra, hogy a megfelelő engedéllyel rendelkező adatkezelője a pályázat teljes ideje alatt az adatait kezelje és tárolja. Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető az egyesület honlapjáról: https://triviumnet.hu/dokumentumok/

Vissza

(5) A pályázó a pályázati anyagának beküldésével elfogadja, hogy amennyiben a művét a Zsűri beválasztja az antológiába, a műve szerkesztés után jelenhet meg.

Vissza

(6) Az antológia e-könyvben megvásárolható lesz az eKönyv Magyarország, diBook, Bookline, Libri, Álomgyár, Book24, Apple, iBooks, Google Play, Kobo, Publishdrive, Trivium Webshop oldalakon.

Vissza

A megjelenő novellák minőségétől függően az egyesület dönthet úgy, hogy az antológiát új kiadói szerződéskötés után egy későbbi időpontban nyomtatott formátumban is megjelenteti, és könyvesboltokban értékesíti.

.


.

10+1 TANÁCS A PÁLYÁZATRA JELENTKEZŐKNEK
.

Ha eldöntötted, hogy jelentkezel a pályázatra, a következőket tartsd szem előtt:

1. A novellapályázatra novellákat várunk, és nem regénytrilógiákat vagy regényszinopszisokat.

2. A terjedelmi limit betartása fél győzelem, hasonlóképpen a formai kritériumok, és úgy összességében a beküldési feltételek betartása is.

3. A jeligés beküldés egyik előnye, hogy ha nem akarod, egyik ismerősöd sem szerez tudomást arról, hogy indultál a pályázaton, mert mi senkinek sem áruljuk el a neved, még a zsűritagoknak sem, de beküldéskor az adminisztrátornak meg kell adnod, mert szükség van rá az azonosításhoz és – megjelenés esetén – legkésőbb a szerződéskötéskor úgyis kiderül.

4. Olyan e-mail-címről küldd be a művedet, amit gyakran használsz, hogy ha szükséges, írhassunk neked, és választ is kaphassunk a levelünkre.

5. Mielőtt elküldöd nekünk a művedet, olvasd át legalább tízszer, hogy biztosan sikerüljön javítani a helyesírási és nyelvtani hibákat. Amikor pedig úgy érzed, már nincs mit javítani rajta, olvasd át legalább tízszer a pályázati kiírást, hogy a feltételeket betartva küldhesd be a művedet!

6. Ne tégy a művedbe illusztrációkat, hangulatjeleket, elválasztó vonalakat és egyéb túlbonyolított szakasztörő jeleket, ne használj díszes mondatkezdő betűket, és legfőképpen ne használj tabulátort! A mondatkezdő behúzásokat a „behúzás” vagy „first line” (első sor) opcióval húzd be, de ha nem húzod be, csak enterezel ott, ahol behúznád, attól mi még el tudjuk olvasni a szöveget. Hidd el, minket a történeted érdekel, és nem a díszítés!

7. Nem szükséges magyarázószöveget mellékelned a művedhez. Ha a történeted nem érthető abból, ahogyan megírtad, a magyarázatból sem lesz az.

8. Értékelésnél előnyt jelent az eredeti ötlet, az egyedi hangvételű történet, irodalmilag magas színvonalú, nyelvtanilag helyes szöveg és a tökéletes központozás.

9. Jobb, ha tudod, hogy adminisztrátoraink profik az internetes keresésben, ezért semmire sem mész azzal, ha megváltoztatod a már valahol máshol megjelent novellád címét és egy-két mondatát, esetleg a szereplők nevét. Rátalálunk.

10. Ha a novelládat már beküldted egy másik pályázatra, amelyiknek az eredményhirdetése még nem zárult le, akkor hozzánk már ne küldd be! Ha pedig hozzánk küldted be, ne küldd be másik pályázatra!

+1 Lehetőleg ne az utolsó percben küldd be a novellád, mert akár egy váratlan áramszünet is bekavarhat! Volt rá példa.

Ha kérdéseid vannak, bátran tedd fel őket a honlapunkon, a közösségi oldalainkon vagy a trivium@triviumnet.hu címen. Segítünk.

Minden jog fenntartva!

.

.

Szerkesztő
Czinkos Éva (Eve Rigel) író, szerkesztő, multimédiafejlesztő, kiadványtervező, könyvborító-tervező, webfejlesztő, szemináriumi oktató, az egyesület elnöke

Kapcsolódó hozzászólások

Hozzászólás

*